โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน