โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ