โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานวิชาการ
รายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 81.48 KB 9
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 127.36 KB 4
กลุ่มงานงบประมาณ
9
กลุ่มงานบุคลากร
3
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
3
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
9