โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว

นางมณฑา รองเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3