โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอาจิณ วงษ์มณฑา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ แคนยุกต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายมิตร ศรีชาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายเจตน์ กุลบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายปิ่น สุวรรณะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายถนัด ขวัญนิมิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ จริงจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2554
ชื่อ-นามสกุล : นางยุภา พรเศรษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองชัย ช่วยจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา วัจนพิสิฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน