โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเด่น นวลปาน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายวิทยา เสียมไหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวณัฐนพิน ศักดิ์สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายนนทการณ์ ดีเลียบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายพิเชษฐ์ สมเขาใหญ่
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศรสวรรค์ สุขสนาน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1