โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทศพล เพ็ชรทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายผดุงศักดิ์ ผิวนวล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายชาติชาย ชูมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1