โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางดรุณี โพชสาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเครือวัลย์ เอกอุดมพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุไหวดะ ชายภักตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวจารี หยงสตาร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายพิชัยรัตน์ เชาว์บวร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธัญลักษณ์ คล้ายผดุงศักดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจิราพรรณ บุญยาธิการโสภณ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4