โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรรณิการ์ เมธีวัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางศิริเพ็ญ รักษศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางศิริพร ศิริอนันต์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกชพรรณ คงวัฒนานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวศุภาพิชญ์ อาจสงคราม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปวีณา ประสมศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3