โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรทัย สมจริง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววันเพ็ญ สุขลิ้ม
ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร คล้ายคลิ้ง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทิพย์เนตร รักแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2