โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิริรัตน์ คงระงับ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางวิไลรัตน์ กังแฮ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวิทูร สุจริตธุระการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจินตนา พูลภิรมย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปริจฉัตร พลฤทธิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกัญญารัตน์ หนูภักดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวยูรีตา สาเมาะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปารณี เพชรสีช่วง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายปิยะพงษ์ สีนวน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2