โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวาสนา เดชรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสายชล ณ ลำพูน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2