โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
คณะผู้บริหาร

นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเนตรชนก แก้วดำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิไลรัตน์ กังแฮ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายวิทยา เสียมไหม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพรรณิการ์ เมธีวัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นางวาสนา เดชรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายวิทูร สุจริตธุระการ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน